Regulamin instruktora

<< Powrót

Regulamin instruktora

Regulamin określa obowiązki instruktora prowadzącego zajęcia z nauki pływania w ramach Programu „Umiem Pływać” prowadzonego przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.

 1. Naukę pływania w ramach Programu może prowadzić jedynie osoba posiadająca co najmniej stopień instruktora pływania.
 2. Instruktor prowadzi zajęcia odpłatnie na podstawie stosownej umowy podpisanej z PW SZS lub basenem, na którym odbywają się zajęcia.
 3. Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo dzieci na basenie w trakcie trwania zajęć.
 4. Instruktor jest zobowiązany do współpracy z kierownikiem i pracownikami basenu, a w szczególności z ratownikami wodnymi pełniącymi swoje obowiązki w czasie kiedy odbywają się zajęcia.
 5. W ramach prowadzonych zajęć Instruktor zobowiązany jest do:
  • założenia na portalu umiemplywac.szs.pl elektronicznego dziennika zajęć oraz wprowadzenia do dziennika danych prowadzonych przez siebie grup,
  • stawienia się w miejscu realizacji zajęć minimum 10 minut przed ich rozpoczęciem,
  • sprawdzenia każdorazowo, przed zajęciami czy miejsce, w którym zajęcia będą się odbywały oraz sprzęt którego dzieci będą używały jest bezpieczny,
  • sprawdzenia każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć obecności i właściwego przygotowania dzieci do udziału w zajęciach,
  • zapoznania dzieci przed pierwszymi zajęciami z regulaminem obowiązującym na pływalni i pilnowania przestrzegania go przez dzieci na każdych zajęciach,
  • prowadzenia na bieżąco dokumentacji zajęć w dzienniku elektronicznym,
  • prowadzenia zajęć zgodnie z podaną w programie nauczania tematyką,
  • przeprowadzenia przewidzianych programem nauczania sprawdzianów umiejętności oraz odnotowania ich wyników w dzienniku elektronicznym,
  • po zakończonych zajęciach pozostawienia porządku w miejscu realizacji zajęć.
  • po zakończeniu zajęć w danym miesiącu, bez zbędnej zwłoki, wygenerować w dzienniku elektronicznym raport miesięczny z przeprowadzonych zajęć,
  • po zakończeniu kursu (20 godzin), wygenerować raport końcowy grupy uzupełniając wszystkie dane zawarte w raporcie,
  • odnoszenia się z szacunkiem do dzieci uczestniczących w Programie,
  • dołożenia wszelkich starań, aby nauczanie było efektywne,
  • współpracy z opiekunami grup biorących udział w Programie.